پروژه تامین گندم از روسیه به عراق

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

  • مقدار قرارداد ۵ هزار تن
  • موضوع قرارداد خرید، حمل ترکیبی و گمرک

موقعیت جغرافیایی طرح:

پروژه تامین گندم از روسیه به عراق

نوع قرارداد:

نوع قرارداد تحویل در محل خریدار

فعالیت های اجرایی طرح:

گمرکات موسکو، آستارا، پرویزخان

مدت اجرای طرح:

  • مدت اجرا ۵ ماه کاری
  • زمان اجرا سال ۹۶