پروژه ساخت و نصب سوله

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-05be6b9
slide-651e4fb
slide-d8d0f61
slide-5d43a1d

اهداف طرح:

پروژه ساخت و نصب سوله
ابعاد سوله ها ۱۰۰ طول و ۵۰ عرض

موقعیت جغرافیایی طرح:

محل نصب استان سماوه عراق

تعداد سوله:

تعداد ۱۲ عدد

موضوع طرح:

موضوع قرارداد طراحی، ساخت، نصب و حمل تا محل

مدت اجرای پروژه:

مدت اجرا ۸ ماه کاری